CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Công ty CP Nasaland sẽ sử dụng Thông Tin Khách Hàng vào các mục đích sau:

 1. Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website TMĐT nasaland.vn bao gồm: họ tên, email, số điện thoại. Đây là các thông tin mà nasaland.vn cần ngườ dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên website và nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dùng.
 2. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này (“Chính Sách”) áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức tham gia truy cập và sử dụng website nasaland.vn (“Khách Hàng”) của Công ty cổ phần
 3. Chính Sách này mô tả cách thức Nasaland tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của Khách Hàng và các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật (“Thông Tin Khách Hàng”).
 4. Bằng việc cung cấp thông tin trên website nasaland.vn, Khách Hàngthừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Chính Sách này và toàn bộ các thông tin được công bố công khai trên website vn sẽ được cập nhật tùy từng thời điểm (nếu có).

II. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN NASALAND (Website: https://nasaland.vn) sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

 1. Cung cấp các dịch vụ, giải pháp tư vấn Bất đông sản đến Khách hàng và nhà đầu tư.
 2. Gửi các thông báo, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu dịch vụ, thông tin mang tính thương mại và trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Nasaland hoặc ngược lại, thông qua email/số điện thoại hoặc thông tin liên lạc khác mà Khách Hàng đã cung cấp.
 3. Gửi email cung cấp thông tin về các thông tin dự án Bất động sản và các bản tin nghiên cứu phân tích biến động của thị trường Bất động sản theo từng giai đoạn.
 4. Nasaland được tiết lộ hoặc cung cấp Thông Tin Khách Hàng trong một số trường hợp sau:
  1. Tình huống khẩn cấp hoặc cần thiết để bảo vệ quyền lợi, an toàn cá nhân của các thành viên của nasaland.vn;
  2. Nasaland tin rằng việc tiết lộ hoặc cung cấp Thông Tin Khách Hàng sẽ giúp Nasaland bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;
  3. Trong một số trường hợp cần thiết phải cung cấp Thông Tin Khách Hàng như các chương trình khuyến mãi có sự tài trợ của một bên thứ ba chẳng hạn, chúng tôi sẽ thông báo cho Khách Hàng trước khi thông tin của Khách Hàng được chia sẻ. Khách Hàng có quyền quyết định xem có đồng ý chia sẻ thông tin hoặc tham gia hay không;
  4. Thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  5. Các mục đích khác được sự đồng ý của Khách Hàng hoặc theo quy định của pháp luật.

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thông tin của Khách Hàng sẽ được lưu trữ và bảo mật trên máy chủ của nasaland.vn với thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật và/hoặc cho đến khi có yêu cầu Nasaland hủy bỏ.

IV. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG (“Bên Có Quyền Tiếp Cận”)

 1. Nasaland.
 2. Công ty liên kết, các công ty trong mô hình nhóm công ty, chi nhánh và các đơn vị có liên quan khác của Nasaland và các đối tác.
 3. Cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được quyền tiếp cận thông tin với sự đồng ý của Khách Hàng.

V. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP, QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NASALAND

Trụ sở chính tại 30 Trần Lựu, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM

ĐT: (84) 909 777 500

Email: info@nasaland.vn

Website: nasaland.vn

VI. PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Trong trường hợp Khách Hàng có nhu cầu tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, Khách Hàng có thể liên hệ với Nasaland theo các phương thức nêu tại Mục V Chính Sách này.

VII. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

 1. Nasaland không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp theo Chính Sách này, theo yêu cầu của Khách Hàng hoặc phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc cung cấp cho Bên Có Quyền Tiếp Cận, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Nasaland hoặc đối tác cung cấp dịch vụ/tiện ích/ưu đãi cho Khách Hàng.
 2. Nasaland được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của Nasaland.

VIII. MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

 1. Chính Sách này chỉ áp dụng những thông tin Khách Hàng đăng ký trên website chính thức nasaland.vn của Nasaland. Mọi thông tin Khách Hàng đăng ký tại những wedsite hoặc những địa chỉ khác đều không thuộc phạm vi hiệu lực của Chính Sách này.
 2. Nasaland cam kết không bán, thuê lại hoặc cho thuê email của Khách Hàng cho bên thứ ba. Nếu bạn vô tình nhận được Email không theo yêu cầu từ hệ thống của Chúng tôi do một nguyên nhân ngoài ý muốn, xin vui lòng nhấn vào link từ chối nhận Email này kèm theo, hoặc thông báo trực tiếp đến ban quản trị Website.
 3. Chính Sách này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới Chính Sách này trước tiên sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa Các Bên trên tinh thần thiện chí. Trong trường hợp Các Bên không thể giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại về tranh chấp, hoặc một thời hạn khác theo thỏa thuận giữa Các Bên, thì tranh chấp sẽ được giải quyết bằng Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (“VIAC”) theo Quy tắc Trọng tài của VIAC. Việc phân xử sẽ được thực hiện ở VIAC tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngôn ngữ sử dụng trong thủ tục tố tụng là tiếng Việt và Luật áp dụng là Luật Việt Nam.